Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego realizowana w godz. od 8:00 do 13:00 – bezpłatnie

- Przedszkolne – 1,00 zł każda godzina poza podstawą programową (od 01.09.2013)

- Żywienie – trzy posiłki (śniadanie+obiad+podwieczorek) lub dwa posiłki

Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole - rok szkolny 2021/2022

 • Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych.
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 przez 5 dni od poniedziału do piątku.
 • Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w pkt. 2 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Stawka żywieniowa jest określona przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 • W przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, który rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka. Czytniki rejestrują wejście i wyjście dziecka. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu i generuje stosowny raport.  Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka w przypadku jego obecości w przedszkolu jest równoznaczny z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola z odliczeniem bezpłatnych 5 godzin (od 8.00 do 13.00).
 • Opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, na indywidualne rachunki bankowe. Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą.
 • Pierwszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu przy rozpoczynaniu edukacji przedszkolnej w danym roku szkolnym nalicza się z góry za cały miesiąc zgodnie z faktycznym czasem pracy danego przedszkola.
 • W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia będą naliczane proporcjonalnie od dnia uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • W przypadku powstania nadpłaty w opłatach z tytułu korzystania z przedszkola oraz z tytułu korzystania z wyżywienia, dyrektor przedszkola dokonuje z urzędu zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty bieżącej.
 • W przypadku powstania nadpłaty, o której mowa w pkt. 9, jeśli istnieją zaległości w opłatach, dyrektor ma prawo zaliczyć nadpłatę na poczet tych zaległości.
 • W przypadku gdy nadpłata ma być zaliczona na poczet przyszłych opłat, wymagany jest wniosek rodzica /opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą.
 • Do dochodzenia zaległych opłat zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega waloryzacji, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. O finasowaniu zadań oświatowych.
 • Zwolnień oraz zniżek z opłat za korzystanie z przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola zgodnie z treścią Uchwały Nr XIV/312/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019r. W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/723/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020r.

Drodzy Rodzice!

Poniżej znajduje się załącznik - informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole przekazana przez Wydział Rozwoju Społecznego.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją.

 

Jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość wydrukowania, bardzo prosimy o wydrukowanie, podpisanie i przekazanie do nauczyciela grupy.W przypadku braku możliwości druku, przekażemy taką informację do podpisania.

Dziękujemy!

 

Obecnie każde dziecko ma indywidualne konto do opłaty za przedszkole oraz wyżywienie.

 

Dobrowolna wpłata zł na konto Rady  Rodziców                                                                                                                                                            Bank PKO S.A

Nr konta 98124012681111000015429034

(na ten numer konta wpłacają Państwo kwotę 60zł na Radę Rodziców, w przypadku rodzeństwa w przedszkolu 30zł)

 

 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dzieciom:

- fachowej opieki dydaktyczno – wychowawczej;

- bezpłatnego realizowania podstawy programowej;

- bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola.

 1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.
 2. Przedszkole realizuje 5 – cio godzinną podstawę programową w godzinach od 8. 00 – 13. 00.
 3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej, które obejmuje:

- zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem (np. Programy ekologiczne, regionalne itp.);

- zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne dzieci;

- zajęcia wspomagające rozwój umysłowy i emocjonalny dziecka (np. Logopedyczne, terapii pedagogicznej);

- organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego;

- realizację autorskich programów własnych przedszkoli oraz innowacji pedagogicznych, dotyczących w szczególności:

- adaptacji dzieci w środowisku,

- wspieranie zdolności twórczych dzieci,

- zdrowia emocjonalnego wychowanków,

- wzajemnych relacji dzieci i rodziców.

 • 2

Zasady organizacji pracy przedszkola określa statut przedszkola (W ZAKŁADCE O NAS : STATUT)