Deklaracja dostępności Przedszkola Nr 35 w Gdańsku Dziecięcy Bastion

Przedszkole Nr 35 w Gdańsku Dziecięcy Bastion zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej p35.edu.gdansk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.08.27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.10.16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

· Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

· Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16

· Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

· Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Michalska

· Adres: ul Wałowa 36

· 80-853 Gdańsk

· E mail: k.michalska@p.35edu.gdansk.pl

· Telefon: 58 3012344

Każdy ma prawo:

· zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

· dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

· wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

· wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

· Organ nadzorujący Wydział Rozwoju Społecznego

· Adres ul. Kartuska 5 80-103 Gdańsk · E-mail: wrs@gdansk.gda.pl

· Telefon: 58 3236727

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul Wałowa 35

Dojazd

Do siedziby Przedszkola Nr 35 Dziecięcy Bastion w Gdańsku przy ul. Wałowa 36 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2,3,4,6,7,8,9,10,12 , przystanek Dworze Główny, Można dojechać także liniami autobusowymi numer 106 , 111 , 112, 118, 123, 132, 138 166, 167, 178, 186, 199, 267 przystanek Podwale Grodzkie, Wały Piastowskie; 205 , 207, 210, 601 , 184 Przystanek Podwale Grodzkie; 130 przystanek Łagiewniki; 200 , 232 , 256 przystanek Dworzec Główny

Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów.

Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Główny.

Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 500 metrów.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Wałowa 36

Jest jedno dwa wejścia do budynku dla dzieci i rodziców od ul. Wałowa Dla dzieci niepełnosprawnych na wózku jest wejście dostosowane dla ich potrzeb od strony ogrodu. Główne drzwi wejściowe od ulicy Wałowa otwierane są przez personel po dźwięku dzwonka.

Dziennik Podawczy

Dziennik podawczy znajduje się na parterze w pokoju Intendentki bezpośrednio przy wejściu do budynku.