Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. 

 1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 2. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 4. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 5. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.


Cele strategiczne przedszkola:

 1. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia.
 2. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań.
 3. Wspieranie we wszystkich sferach ( psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
 4. Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym.
 5. Dostrzeganie potrzeb drugiego  człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.
 7. Stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności.
 8. Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi aby wyrównywać szanse edukacyjne.


Uczestnictwo dziecka niepełnosprawnego w życiu grupy pozwala na:

 1. Bycie sobą wśród innych.
 2. Rozwijanie wiary we własne siły i umiejętności pokonywania trudności.
 3. Wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności.
 4. Przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym.


Zasoby ludzkie:

 1. Wykwalifikowana, kompetentna zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna
 2. Zespół specjalistów – logopeda, tyflopedagodzy, psycholog, oligofrenopedagodzy, rehabilitant ruchowy, pedagog,


Zasoby materialne:

 1. Sale wyposażone w różnorodne pomoce  dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integracje dzieci.
 2. Gabinety specjalistów wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny.
 3. Sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych.
 4. Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w odpowiedni sprzęt do zabawy i rekreacji.